REGULAMIN

 

REGULAMIN FESTIWALU MUZYCZNEGO
„Ł FESTIWAL 2019”
Termin: 10-11 sierpnia 2019
Miejsce: dziedziniec Łowickiego Ośrodka Kultury i klub HopKultura

 

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas FESTIWALU MUZYCZNEGO „Ł FESTIWAL 2019” organizowanego na dziedzińcu Łowickiego Ośrodka Kultury oraz w klubie HopKultura
  w Łowiczu, w dniach 10-11.08.2019 r. zwanego dalej Imprezą.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora głównego imprezy – Łowicki Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna 20, Łowicz, tel. 46 837 40 01; – zwanego dalej ,,Organizatorem”.

Impreza pod nazwą „Ł Festiwal 2019”,
odbędzie się w dniach 10-11 sierpnia 2019 r.
na dziedzińcu Łowickiego Ośrodka Kultury oraz w klubie HopKultura,
przy ul. Podrzecznej 20 w Łowiczu (wejście od ul. Starorzecze).

 1. Osoby przebywające na terenie Imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, przepisom Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504).
 2. Wejście i przebywanie osób na terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
 3. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie.
  „Bilet” – oznacza indywidualną zgodę Organizatora na wejście na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Opaskę;
  „Identyfikator” – oznacza identyfikator, który Organizator zakłada Uczestnikowi Imprezy przy wejściu na Teren Imprezy po przedarciu Biletu. Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce. Wzór Identyfikatora ustala Organizator. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; zabronione jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy musi osobiście dokonać wymiany Biletu na Identyfikator. Uszkodzenie, zerwanie lub zgubienie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności.
  „Teren Imprezy” – oznacza wyznaczony fragment terenu Łowickiego Ośrodka Kultury, gdzie będą odbywały się koncerty w ramach Imprezy lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
  „Uczestnik Imprezy” – uczestnik Imprezy na podstawie Identyfikatora wydanego po przedarciu Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia poniżej 16-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, posiadająca Identyfikator; zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 10 roku życia. Osoba małoletnia od 16-tego roku życia (osoby urodzone przed 10.08.2003) może uczestniczyć w imprezie samodzielnie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka

 

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY (od ul. Starorzecze)

 1. Wstęp na Teren Imprezy mają osoby posiadające ważny dokument tożsamości, posiadające Identyfikator i mające nie mniej niż 16 lat.
 2. Osoby posiadające mniej niż 16 lat mogą wejść na Teren Imprezy jedynie pod opieką prawnego opiekuna.
 3. Osobom przebywającym na Terenie Imprezy pod opieką prawnego opiekuna, a nie mającym ukończonych w dniu Imprezy 10 lat przysługuje prawo do darmowego wstępu na teren Imprezy.
 4. Identyfikator zostaje wydany przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy. Upoważnia on posiadacza do wielokrotnego wejścia na teren Imprezy.
 5. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zdjęcie Identyfikatora z ręki równoważne jest z rezygnacją z udziału w Imprezie.
 6. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora, gdzie uszkodzony Identyfikator zostanie wymieniony na nowy i zapięty na ręce. Wymianie podlegają Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy, a nie poza nim.
 7. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobom:
  – nie posiadającym Biletu,
  – nie posiadającym Identyfikatora,
  – nie posiadającym dokumentu tożsamości,
  – wobec, których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy,
  – znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  – posiadającym ubiór utrudniający rozpoznanie (np.: kominiarki, szalikokominiarki),
  – które swoim zachowaniem naruszają ogólnie przyjęte normy, są agresywne lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi Imprezy.

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

 1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, Służb Porządkowych.
 2. Zadania Służb Porządkowych:
  – zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu Imprezy;
  – informowanie o wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  – nadzorowanie bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w Imprezie;
  – niedopuszczanie osób uczestniczących w Imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;
  – niezwłoczne reagowanie na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych;
  – obserwowanie wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;
  – pilnowanie przestrzegania postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej;
  – reagowanie na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej;
  – nie dopuszczanie do wybryków chuligańskich.
 3. Służby Porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  – sprawdzenia uprawnień osób do przebywania na Imprezy, a w przypadku stwierdzenia braku tych uprawnień;
  – wezwania do opuszczenia terenu Imprezy;
  – legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  – przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w III punkt 4 niniejszego Regulaminu;
  – wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń;
  – stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik ochrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparciu ataku na przedstawiciela Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr. 114, poz. 740, z późniejszymi zmianami);
  – ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 4. Uczestnicy Imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy.
 5. Uczestnikom Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Imprezy:
  – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
  – materiałów wybuchowych;
  – wyrobów pirotechnicznych;
  – materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  – napojów alkoholowych;
  – środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 6. Na Terenie Imprezy zabrania się:
  – wprowadzania zwierząt,
  – wchodzenia z rowerami, na rolkach lub deskorolkach,
  – prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
  – wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku (np. płoty, mury, drzewa, maszty, słupy, dachy),
  – wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
  – rzucania wszelkimi przedmiotami, – pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania;
  – załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  – zaśmiecania terenu imprezy,
  – spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
 7. Organizator zabrania prowadzenia bez jego wcześniejszej autoryzacji jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 8. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz
  i dźwięk. Materiały zgromadzone w ten sposób mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia.
 9. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 10. Osoby nadmiernie naruszające niniejszy Regulamin zostaną usunięte z terenu Imprezy lub przekazane Policji.
 11. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na nim oraz osobom usuniętym z terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu należności za koszty przybycia na teren Imprezy, ani inne roszczenia.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zakupiony Bilet nie może być używany w nieautoryzowanych przez Organizatora akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
 2. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów (choroba artysty, odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp.), a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 5. Osoby przebywające na Terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu i/lub utratę zdrowia.
 6. Wstęp na Teren Imprezy jest równoważny z udzieleniem przez uczestnika zgody Organizatorowi oraz Sponsorom na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie i pokazywanie jego wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych Imprezy w przyszłych latach.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Ł Festiwal są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

Organizator